fbpx

Regulamin sprzedaży kursów on-line na platformie Los geht’s!

Dzień dobry!

Nazywam się Justyna Magic i tworzę kursy on-line, który możesz nabyć pod adresem https://www.losgehts-deutsch.com/ oraz https://www.platforma.losgehts-deutsch.com/ .

Moje dane rejestrowe: Justyna Magic, Los geht’s! UG haftungsbeschränkt, Heßstr. 61, 80798 Monachium, Niemcy DE316541849.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail info@losgehts-deutsch.com lub telefonicznie +49 (151) 63 86 89 45.

Pozdrawiam i życzę udanej nauki w Los geht’s!

Justyna Magic

 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kurs – kurs on-line  

pt. „Korespondencja biznesowa po niemiecku czyli jak pisać naprawdę dobre e-maile w pracy”

oraz 

którego twórcą jest Sprzedawca,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Operator Płatności – Przelewy24,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.losgehts-deutsch.com/regulamin/ ,

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.losgehts-deutsch.com/ ,

Sprzedawca – Justyna Magic, prowadzący / prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Los geht’s! UG (haftungsbeschränkt)
Heßstr. 61, 80798 Monachium, Niemcy, DE355417844.”

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu/Kursów.

Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

dostęp do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przeglądarka internetowa,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

dostęp do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przeglądarka internetowa,

standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@losgehts-deutsch.com . W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu/Kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu/Kursów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Zakup Kursu

W celu zakupu Kursu/Kursów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,

kliknąć w przycisk „Kup kurs”,

wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs/Kursy.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Udostępnienie Kursu

Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: poprzez dostęp do platformy kursów za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika i hasła. Kupujący otrzymuje dostęp do kursu na 3 miesiące. W ciągu pierwszego miesiąca odbywa się kurs grupowy (praca w grupie i opieka lektorki).

Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następującym terminie: w dniu rozpoczęcia kursu podanym na stronie kursu, którą można znaleźć pod adresem: https://www.losgehts-deutsch.com/kurs-niemieckiego-online/  

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł umowę ze Sprzedawcą na odległość, może w terminie 7 dni kalendarzowych od rozpoczęcia kursu na poziomach od A1-C1 odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną, najlepiej w formie wiadomość e-mail. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, które może otrzymać wysyłając wiadomość z taką prośbą, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.losgehts-deutsch.com/polityka-prywatnosci/

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Pozostałe postanowienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.08.2018. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.